Zajistíme tu nejlepší péči pro Váš fotovoltaický systém.

Nabízíme následující služby:

 • monitoring provozu a přenos dat z portálu E.ON a datalogeru FVe
 • diagnostika a odstranění závad FVe
 • řešení reklamací spojených s provozem FVe
 • reporting a archivace dat z výroby FVe
 • reporting o produkci FVe investorovi
 • zajištění pravidelných revizí NN
 • zajištění pravidelných revizí VN
 • zajištění revizí a obnovy požární techniky
 • zajištění úklidu v prostoru FVe
 • aktualizace požárně bezpečnostních směrnic
 • zajištění EZS a ostrahy FVe externí firmou
 • zpracování fakturačních a statistických výkazů

 

Monitoring provozu a přenos dat z portálu E.ON a datalogeru FVe
Servisní oddělení společnosti zajišťuje online dohled nad provozem FVe. Může tak reagovat na poruchy nebo případné výpadky v co nejkratším čase, čímž je zajištěna velká produktivita výroby FVe.Servisní oddělení disponuje vlastním softwarovým řešením pro dohled FV elektráren. Díky tomu je zajištěn online dohled nad zařízeními 7 dní v týdnu (v letním období od 7:00 do 19:00 hod., v zimním od 8:00 do 17:00 hod.). Servis zajišťuje v pracovní dny celkem pět pracovníků, a o víkendech pracovníci dva.

 

Diagnostika a odstranění závad FVe

Zahrnuje tyto úkony:
Pracovník dohledu diagnostikuje závadu. V případě lehké závady odstraňuje závadu týž pracovník. V případě závady střední a těžké provade vyhodnocení. Po vyhodnocení pověřuje pracovníka servisu odstraněním poruchy s jeho podporou. Střední a těžké závady jsou hlášeny automaticky dohledovým softwarem pomocí e-mailu pracovníku dohledu, a po dohodě případně investorovi. O všech vzniklých poruchách je veden záznam v servisním deníku elektrárny.
Pracovníci servisního oddělení provádí pravidelné prohlídky FVe, minimálně jednou za měsíc.

 

Reakční čas:

 • servisní středisko je povinno reagovat na vzniklou poruchu a provést opravu v co nejkratším čase od jejího vzniku. Nejpozději do osmi hodin.

Rozdělovník závad:

 • lehké - ty co způsobují kolísání výkonu
 • střední - výpadek střídače, případně části zařízení
 • těžké - výpadek celého systému

 

Řešení reklamací spojených s provozem FVe

Zahrnuje tyto úkony:

 • evidence FV panelů, měničů a ostatních součástí zařízení
 • vyřízení reklamačního řízení a výměnu reklamovaného zařízení

 

Reporting a archivace dat z výroby FVe
Servisní středisko je povinno, dle smlouvy o dlouhodobém servisu, podávat investorovi pravidelné zprávy o provozu FVe a o výpadcích provozu (dále jen "report"):

 

1. Reporty o výrobě elektřiny (v rozsahu jednoho souhrnného údaje o množství vyrobené energie v kWh za 24 hod.):
a) denní reporty - vždy v nejbližším následujícím pracovním dni
b) souhrnné týdení - nejpozději do úterý následujícího kalendářního týdne
c) měsíční - nejpozději do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce

 

2. Reporty o výpadcích provozu FVe:
a) vždy v případě, že dojde k celkovému výpadku provozu FVe, a to:

 • období od 1.5. do do 30.9. nejpozději do dvoou hodin od okamžiku takového výpadku (do reakční doby se započítává čas pouze v následujícím rozmezí 8-18hod.)
 • období od 1.10. do 30.4. do následujícího pracovního dne (do reakční doby se započítává čas pouze v následující rozmezí 9-17hod.)

b) v případě, kdy nedošlo k celkovému výpadku provozu FVe, a to:

 • zasíláním provozního deníku (tyto se zavazuje dodávat nejpozději do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce)

 

Servisní oddělení takto zpracovávaná data archivuje na serveru společnosti

 

Zajištění EZS a ostrahy FVe externí firmou
Servisní oddělení sjednává zadání a vypracování dokumentace s dodavatelem EZS (externí firmou zajišťující EZS a fyzickou OSTRAHU prostor FVe), následně zajistí realizaci, provoz EZS, a tomu odpovídající smlouvy s dodavatelem a provozovatelem EZS.

 

Zpracování fakturačních a statistických výkazů
Servisní středisko zajišťuje zpracování měsíčních výkazů pro fakturaci. Tyto jsou předány k fakturaci investorovi. Dále provede zpracování statistických čtvrtletních výkazů pro ERU. Všechny výkazy jsou archivovány.