Jaká změna proběhne v červnu 2012 u Fotovoltaických elektráren?

Změny v roce 2012/2013 čekají na provozovatele fotovoltaických elektráren, kteří mají instalovaný výkon od 100kW. Podle legislativy má majitel FVe povinnost dovybavit elektrárnu nejen o regulaci činného výkonu, ale nově je požadována i regulace jalového výkonu.

 

Citace ze zákona č. 458/2000 sb.

14. Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30.června 2012
15. Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100kW do 2MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňující dispečerské řízení do 30.června 2013

 

Majitel FVe má povinnost "dovybavit" FVe podle požadavků dispečerského řízení (DŘ). DŘ musí umět řídit činný výkon, ale nově je požadována i regulace jalového výkonu!!!
Nová legislativa se opírá o aktualizaci Pravidel provozování distribuční soustavy, kde provozovatel FVe je povinen dodržovat smluvené pásmo provozovny. Dále na základě dispečerských signálů regulovat účiník výrobny od 0,95 induktivního až po 0,95 kapacitní. V případě neplnění povinností bude vystaven sankcím a riziku odpojení provozovny. Provozovatel fotovoltaické výrobny se s problematikou jalového výkonu v současnosti setkává zejména ve dvou dimenzích:

 

1. Požadavek rozvodných závodů na realizaci dálkového řízení jalového výkonu - při nesplnění hrozí odpojení výrobny od sítě. Jalový výkon je tedy třeba řídit tak, aby v každém okamžiku byl dodržen účiník výrobny požadovaný distributorem
2. Pravidelné penalizace za nedodržení stanovených mezí jalového výkonu - jako položka vstupující do nákladů snižující zisk výrobny, navíc při výrazných problémech i zde je riziko riziko odpojení výrobny. Toto se dotýká i provozoven se střídači s možností řízení účiníku, neboť do bilance jalového výkonu elektrárny zasahují také indukce napájecích transformátorů a kapacity kabelové sítě, které je pochopitelně nutné kompenzovat také. Problémy s jalovým výkonem se tradičně řeší instalací tzv.: kompenzačních rozvaděčů, které potlačují přítomný jalový výkon na požadovanou úroveň, a to připínáním statických induktivních a kapacitních zátěží.

 

Účiník řídí regulační jednotka rozvaděče podle okamžitých provozních charakteristik výrobny a to tak, aby dosáhla požadovanou cílovou velikost účiníku (volně nastavitelná místně, nebo i dálkově). Potřebné hodnoty jsou zajištěné přímým/nepřímým měřením proudu a napětí, nikoliv pomocí zprostředkovaných dat, protokolů, což značně zvyšuje robustnost a spolehlivost řešení.